forcad
Loading…
Loading…
Loading…

RM-WIN-32
Program główny pakietu RM2D do analizy statycznej i wytrzymałościowej oraz zintegrowanego wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych i drewnianych płaskich konstrukcji prętowych wg teorii I-go i II-go rzędu. Umożliwia on m.in.:

... w zakresie schematu statycznego konstrukcji

 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora,
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika,
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych,
 • automatyczne generowanie typowych struktur prętowych belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, kratownic i łuków,
 • deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego,
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien),
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych),
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych,
 • usuwanie zbędnych lub tworzenie nowych węzłów w prętach bez utraty obciążeń na tych prętach,
 • zadawanie imperfekcji geometrycznych prętom konstrukcji dla analizy jej wrażliwości w ramach obliczeń wg teorii II-go rzędu,
 • zmianę położenia węzłów konstrukcji,
 • obracanie całej konstrukcji w jej płaszczyźnie,
 • renumerację prętów i węzłów.

... w zakresie obciążeń konstrukcji

 • deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury,
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych,
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji,
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń,
 • deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji,
 • kreowanie klas obciążeń w celu generowania kombinacji grup spełniających szczególne warunki normowe,
 • operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie.

... w zakresie analizy statycznej konstrukcji

 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji,
 • wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta,
 • wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji,
 • wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór,
 • automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania,
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń,
 • generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego,
 • wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych,
 • wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu jak i teorii II-go rzędu (czyli z uwzględnieniem wpływu sił osiowych na ugięcia prętów), co umożliwia badanie stateczności konstrukcji w jej płaszczyźnie oraz wymiarowanie niepryzmatycznych prętów stalowych, dla których stosowanie PN-90/B-03200 nie jest zalecane,
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń,
 • konwersację z modułami: RM-STAL - do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, RM-ZB84 - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-84/B-03264, RM-ZELB - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264:2002, RM-SPOL - do wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych wg PN-90/B-03200, PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998, RM-DREW - do wymiarowania prętów i połączeń konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000, RM-SIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów specjalnych, RM-AZUR - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.

Pozostałe moduły pakietu

RM-STAL-32
Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania prętów konstrukcji stalowych zgodnie z PN-90/B-03200.

RM-ZELB-32
Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania prętów konstrukcji żelbetowych zgodnie z najnowszą normą PN-B-03264:2002.

RM-SPOL-32
Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych zgodnie z PN-90/B-03200 i PN-85/B-03215.

RM-DREW-32
Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania konstrukcji drewnianych zgodnie z PN-B-03150:2000.

RM-SIN
Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN zgodnie z przepisami producenta tych dźwigarów.

RM-AZUR
Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych zgodnie ze specjalnymi zasadami wymiarowania tych dźwigarów.

Galeria