forcad
Loading…
Loading…
Loading…

RM3D to pakiet programów do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania wg PN prętów przestrzennych konstrukcji stalowych i drewnianych w dowolnym schemacie statycznym.

Głównym modułem pakietu RM3D jest program RM-3D, który umożliwia:

... w zakresie modelowania schematu statycznego konstrukcji

 • swobodne kształtowanie geometrii przestrzennej konstrukcji prętowej, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora,
 • traktowanie konstrukcji jako obiektu inżynierskiego, a nie modelu MES, co sprowadza się do tego, że przy kreowaniu schematu prętowej konstrukcji przestrzennej operuje się elementami w ich sensie konstrukcyjnym (belki, słupy, płatwie, stężenia itd.) o określonych właściwościach, a nie jako elementami skończonymi,
 • szybkie powielanie dowolnych struktur prętowych,
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika,
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych,
 • deklarowanie prętów o dowolnej zmienności przekrojów wzdłuż ich osi,
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien),
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych),
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych,
 • deklarowanie podatności połączeń prętów w węzłach modelu konstrukcji,
 • zmianę położenia węzłów konstrukcji,
 • automatyczną symetryzację modelu konstrukcji,
 • deklarowanie mimośrodów połączeń prętów oraz imperfekcji,
 • pobieranie i "wklejanie" zadań utworzonych w programie RM-WIN, dzięki czemu doświadczenie zdobyte w użytkowaniu programu RM-WIN może być efektywnie wykorzystane do usprawnienia procesu kreowania modelu konstrukcji przestrzennej w programie RM-3D,
 • import geometrii schematu statycznego z pliku DXF utworzonego w programie typu CAD (np. AutoCAD),
 • operowanie tzw. osiami konstrukcyjnymi jako bazy kreowania geometrii schematu statycznego modelu konstrukcji z możliwością ich importu z pliku DXF.

... w zakresie obciążeń konstrukcji

 • deklarowanie różnych typów obciążeń: skupionych i rozłożonych oraz temperatury,
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych,
 • operowanie obciążeniami powierzchniowymi (ciężar pokrycia, obciążenie śniegiem, parcie wiatru) przypisywanymi grupie prętów z automatycznym rozdziałem na poszczególne pręty grupy,
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji,
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń z możliwością korygowania lub wyłączania ciężaru własnego dowolnego pręta,
 • operowanie mechanizmem grupowego określania właściwości obciążeń umożliwiającym: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie,
 • określanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń pod kątem procedury automatycznego generowania ich kombinacji w analizie statycznej (obwiednie sił wewnętrznych i naprężeń).

... w zakresie analizy statycznej konstrukcji

 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji,
 • wyznaczanie naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta,
 • wyznaczanie przemieszczeń węzłów i deformacji prętów konstrukcji,
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń,
 • analiza statyczno-kinematyczna wg teorii II-go rzędu (uwzględnienie interakcji sił osiowych i momentów zginających),
 • automatyczne wyznaczanie tzw. obwiedni wielkości statycznych i kinematycznych przy zachowaniu zadeklarowanych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń oraz normowych zasad tworzenia kombinacji obciążeń,
 • automatyczne generowanie i typowych struktur prętowych, takich jak:
  • przestrzenna rama wielokondygnacyjna i wielonawowa o prostokątnej formie geometrycznej
  • jednonawowa hala o ramach portalowych
  • kratownice płaskie o różnych typach skratowań
  • wypełnienia prętami (żebrami, krokwiami) w obszarach ograniczonych zamkniętym ciągiem uprzednio wykreowanych prętów (np. generowanie krokwi na połaci więźby dachowej)

Pozostałe moduły pakietu

Moduł STAL-3D przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM-3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.

Moduł STAL1993-3D przeznaczony jest do wymiarowania prętów konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993. Umożliwia on szeroki zakres wymiarowania, pozwala na automatyczne ustalanie normowych warunków SGN i SGU. Za jego pomocą możemy uzyskać szczegółowe raporty oraz noty obliczeniowe w konwencji obliczeń ręcznych oraz wygenerować diagram wykorzystania noœnoœci dowolnej grupy prętów.

Moduł DREW-3D przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM-3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.
Integralność modułu DREW-3D z programem głównym RM-3D polega na tym, że wyniki analizy statycznej i kinematycznej dokonywanej przez program RM-3D są przekazywane do modułu. Oznacza to, że moduł DREW-3D nie może być używany jako autonomiczny program użytkowy. Każda zmiana danych związanych z wymiarowaniem - a mająca wpływ na pracę statyczną całej konstrukcji - powoduje automatyczne wykonanie analizy statycznej oraz uaktualnienie wyników obliczeń dla wszystkich warunków wymiarowania.

Galeria